Gerelateerde Websites WaardeLinks.nl - De juiste Injectie voor uw Website. Wilt u naast meer Bezoekers ook een Hogere PageRanking? WebSite gerelateerde Waardevolle Links


Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 
Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de onlinelive.nl site zijn die van de betreffende Bouw Bedrijven en niet (noodzakelijkerwijs) die van de samensteller en/of beheerder van deze site. 
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de onlinelive.nl site verkregen is. onlinelive.nl en haar samensteller en beheerder garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
Met het oog op al het bovenstaande wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de onlinelive.nl site verkregen informatie. De informatie op de site kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
De beheerder van deze site heeft het recht -tenzij anders overeen gekomen met het Bouwbedrijf- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor al het ingezonden materiaal. 
Een bezoeker/ster van de onlinelive.nl site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerder van de site (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy Beleid
De Beheerder vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. De Beheerder conformeert zich daarom vanzelfsprekend aan de Wet Persoonsregistratie. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een zoekopdracht of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De Beheerder zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bouw Gerelateerd Overzicht BouwBedrijven


Alle Content Copyright ©2019 BouwBedrijven OnlineLive.nl Alle rechten voorbehouden GebruiksVoorwaarden PrivacyBeleid Contact

DiGiHostWeb - Domain Hosting SEO Searche Engine Optimization Webdesign